Teendők koccanás után


A balesetre, koccanásra nem lehet felkészülni, mégis mindannyiunk érdeke, hogy az esetet higgadtan és felkészülten fogadjuk. A Biztosítottak Országos Érdekvédő Egyesülete összegyűjtötte a szükséges teendőket, illetve, hogy hova fordulhatunk segítségért.

Hogyan dönthető el, hogy kii a károkozó, és ki a károsult?

- közös megegyezéssel

- vita esetén tanúk segítségével
- személysérüléses balesetnél, nagyobb kárnál rendőrségi helyszíneléssel
- mindig rendőrségi helyszíneléssel, ha a felek a felelősség kérdésében tanúk segítségével sem tudnak megegyezni, vagy ha az ellenérdekű fél a személyi adatok közlését, vagy a biztosítás igazolását megtagadja.

 

Melyek a legfontosabb tudnivalók?

(171/2000. (X. 13.) Korm. Rendelet)

 

1. Biztosítási kötvényét és a díjfizetést igazoló bizonylatot mindig tartsa magánál.

2. A biztosító helytállási kötelezettsége a díj nemfizetés miatti megszűnését követő további 60 napig fennáll. A károsult a biztosítási szerződéssel nem rendelkező, szerződésre kötelezett üzembentartó gépjárműve, vagy ismeretlen gépjármű által a Magyar Köztársaság területén okozott kárának megtérítési igényét a Kártalanítási Számla kezelőjével szemben érvényesítheti. (Ismeretlen gépjármű károkozása esetén korlátozott a helytállás!)

 

Mi a teendő a károsult részéről?

 

Gondosan ki kell tölteni az EURÓPAI baleseti bejelentőt, amely tartalmazza a kárrendezéshez szükséges legfontosabb adatokat.

 

- A baleseti bejelentő űrlap kiállításakor rajzban és szövegben is pontosan be kell mutatni az esetben részes gépjárművek balesetkori közlekedési helyzetét, sérüléseik helyét.

- „…A baleset részesei a helyszínen kötelesek átadni egymásnak az személy- és gépjármű azonosításhoz, és a felelősségbiztosítási fedezet megállapításához szükséges adatokat, valamint a baleset lényeges körülményeire vonatkozó információkat…” (171/2000. Korm. Rend. 7. §. (7) bek.)

 

- Ha mód van rá, a baleseti bejelentő nyomtatványát a károsult és a károkozó együtt töltsék ki és írják alá.

 

A károsult érdekkörében előfordulhat, hogy a sérülések azonosítása céljából a szerződésre kötelezett károkozó gépjármű szemléjére is szükség van, ezt a biztosító saját hatáskörében elvégzi. Azonban nem árt, ha a károsult tájékozódik e szükségletről, mert a károkozóval ő is kapcsolatban állhat, és kérheti tőle a károkozó gépjármű szemléjéig a javítás késleltetését, vagy sürgetheti a károkozónál a biztosító által kért szemle elvégeztetését.

 

A károsultnak gondoskodnia kell gépjárműve további károsodásának megelőzéséről.

 

Mi a teendő, ha a szerződésre kötelezett károkozónak nincs érvényes biztosítása?

 

A 171/2000. (X. 13.) Korm. Rendelet 7. §. (3) bekezdése szerint a károsult kárát ez esetben is meg kell téríteni. A károkozó adatait, és lehetőség szerint felelősség vállalásáról szóló nyilatkozatát ilyen esetben is – az előzőek szerint – el kell kérni.

 

A baleseti bejelentőt ebben az esetben is ki kell tölteni!

 

Kárrendezés a biztosítónál

 

- Amennyiben jól felmérhető a kár összege, kérhető a biztosító által kalkulált kártérítés kézpénzben történő kifizetése. Ez a gyorsított kárrendezési mód.

- Ha bizonytalan a javítási költség, a benyújtott számla alapján rendezi a kárt a biztosító. Ez a számlás kárrendezési mód.

Számlás kárrendezés esetén vagy a biztosító javasolja a vele szerződésben álló szervizt, vagy a károsult választja ki a javítót. Ha az ügyfél választ szervizt, javítás előtt feltétlenül kérni kell az árajánlatot, és annak elfogadásáról meg kell állapodni a biztosítóval.


A károsult teendői, ha CASCO biztosítása van:

 

- Ellenőrizze, hogy az adott kár megtérítésének lehetősége szerepel-e CASCO-jának feltételei között.
- Díjbefizetési kötelezettségét teljesítette-e.
- Biztosításának érvényessége esetén a már említett baleseti bejelentő nyomtatvánnyal – szerződésben meghatározott határidőn belül – a kárt be kell jelenteni. Ez lehetséges CASCO biztosítójának kárrendező egységeinél, és a kárrendezésre jogosult, erre megbízást vállaló gépjármű javító műhelyekben is.

 

Mikor vegye igénybe a CASCO-t?

 

- Saját gépjárművének kára esetén, ha Ön volt a károkozó.

- Ha kára nem más személy gépjármű felelősségbiztosítása terhére keletkezett.
- Ha felmerül annak lehetősége, hogy kára más személy gépjármű felelősségbiztosítása alapján térülhet, de a felelősségbiztosítónál bizonytalan az elbírálás, húzódik (várhatóan elhúzódik) a kárrendezési eljárás, illetve, ha a CASCO biztosítás alapján történő kárelszámolás előnyösebb, mint a felelősség kárrendezés.

 

Hol kérhet tanácsot?

 

Panaszügyintézés eljárással kapcsolatban:

 

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF)

1088 Budapest, József krt. 6.

Fogyasztók vonala: (06-1) 303-9075 (éjjel-nappal hívható, hivatali időn túl üzenetrögzítővel működik)

Ingyenes zöld száma: (06-80) 201-205 (csak hivatali időben működik)

Ügyfélszolgálat: Hétfő: 8-18, Kedd-Csütörtök: 9-16, Péntek: 9-14

 

A területileg illetékes megyei (és fővárosi) felügyelőségekről az FVF vonalain lehet érdeklődni.


- PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) ingyenes zöldszámán: (06-80) 203-776

- MABISZ Gépjármű Kárrendezési Iroda (Kártalanítási Számla kezelője), 1056 Budapest, Molnár u. 19. Tel.: (06-1) 2669866

Szakmai segítség kéréssel, és panaszügyintézés eljárással kapcsolatban:

 

INDRA Biztosítottak Országos Érdekvédő Egyesülete és Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

1055 Budapest, Balaton u. 27.

Tel.: (06-1) 331-7581, Fax: (06-1) 331-7386

Ügyfélszolgálat: minden hétfőn 10-14 óráig

 

A Magyar Autóklub tagjai a Magyar Autóklub hálózatában is kaphatnak jogi segítséget (Magyar Autóklub, 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4/a, Tel.: (06-1) 345-1894). Az országos hálózat tanácsadó helyei az Autóséletben kerülnek közzétételre. Tájékoztatást kérhetnek továbbá a klubirodákban is.

 

Az INDRA-nál személyes, vagy írásbeli segítség kérés esetén bemutatni, benyújtani szükséges iratok (lehetőség szerint):

 

- baleseti bejelentő másolata

-          kárfelvételi jegyzőkönyv másolata
- károkozó nyilatkozata
- biztosítóval történt levelezés másolatai (a biztosító álláspontját tartalmazó irat)
- javítási számla vagy árajánlat
- hatósági (rendőrségi, bírósági) irat másolat

 

Forrás: Biztosítottak Országos Érdekvédő Egyesülete

http://www.indrabizt.hu/html/kiadvanyok/gjbalbizt.html


2008-05-27 00:48