Útlevél sürgősen           

Sokan vannak, akik csak az utazás előtti pillanatokban döbbennek rá, hogy lejárt az útlevelük. Összeállításunkból kiderül, hogy hol, mennyi idő alatt és mennyiért lehet lecserélni az úti okmányokat.

Az okmány kiállításának a határideje 30 nap, de általában már a harmadik hétre elkészülnek az útlevelek.

A 4 év alatti gyerekeknek 2 évre, míg a 18 év alatti fiataloknak 5 évre érvényes fényképes útlevelet adnak. A 18 év felettiek 5, illetve 10 évre érvényes okmány között választhatnak. A kiskorúak útlevele, illetve az eljárási illeték 1500 forintba, míg a felnőtteknél öt évre érvényes okmány 6000, míg a tíz évre érvényes 10 000 forintba kerül.


Sürgősségi, tehát soron kívüli esetben az okmányt az irodák öt munkanapon belül állítják ki, ekkor dupla illetéket kell fizetni. Soronkívüliséget bármelyik okmányirodában lehet kérni, eltérően a korábbi gyakorlattól, amikor erre központi irodában nyílt csak lehetőség.


Nem minden esetben szükséges az útlevél kiváltása, mert a magyar állampolgárok személyi igazolvánnyal (14 éves kortól) is kiutazhatnak az összes európai uniós országba, valamint Norvégiába, Izlandra, Lichtensteinbe, Svájcba vagy Horvátországba. A 14 év alatti gyermekek azonban csak útlevéllel hagyhatják el az országot.

Ha nem a szülővel, vagy a törvényes képviselővel utazik ki a gyerek az országból, hanem például rokonnal, barátokkal, vagy az iskolával, akkor állítsanak ki egy ezt engedélyező igazolást. Erre a célra elfogadható az úgynevezett teljes bizonyító erejű magánokirat, ezt két tanúval kell hitelesíteni.


Aki elvesztette az útlevelét, az ezt az új okmány kérelmével egy időben is bejelentheti ugyanabban az okmányirodában. Ha az ügyfél hibájából veszett el az okmány, akkor ez dupla illetéket jelent. Ha soron kívül kéri az elveszett okmány pótlását, akkor az illeték háromszoros lesz. A vezetői engedély (ami Magyarországon alkalmas a személyazonosság igazolására is), nem használható utazásra.


AZ ÚTLEVÉL IGÉNYLÉSRŐL MÉG RÉSZLETESEBBEN


Hogyan kell kérelmezni az útlevelet?

A kérelmet belföldön az okmányirodáknak (bármelyiknek) vagy a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnak, külföldön a külképviseletnél lehet benyújtani . A Központi Hivatal útlevél ügyben eljáró ügyfélszolgálatának címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 110-112., telefonszám: 443-5747, 443-5748.

Csak személyesen igényelhetek útlevelet?

Igen, útlevelet csak személyesen lehet igényelni, meghatalmazott csak akkor járhat el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással tanúsítja .

Akinek betegsége vagy életkora miatt megterhelő lenne az utazás, kérelmét a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz is eljuttathatja .

Mit kell tenni az okmányirodában?

Az okmányiroda munkatársai elektronikus úton továbbítandó kérelmet készítenek, amely tartalmazza a kérelmező sajátkezű aláírását és arcképmását (helyben készítik), továbbá az útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.

A kérelmező az úti okmány iránti kérelemről, illetve az új úti okmány átvételekor leadott útlevél átvételéről elismervényt kap. Arra is lehetőség van, hogy a korábbi okmányt is megtartsa a kérelmező, de ilyenkor a hatóság érvényteleníti azt .

Mit kell magunkkal vinnünk az okmányirodába?

A kérelmező köteles bemutatni az alábbi dokumentumokat, illetve közölni a következő adatokat:

 1. személyazonosító adatait (családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát),
 2. az ezek ellenőrzésére szolgáló okiratokat (érvényes állandó személyazonosító igazolványt, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy születési anyakönyvi kivonatot és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot; bevett gyakorlat, hogy ha netán eltérés van az érvényes személyi igazolványban vagy egyéb személyazonosító okmányban szereplő információ és a gépi nyilvántartásban szereplő adat között, akkor az eljáró hatóság kérni szokta a születési anyakönyvi kivonatot is),
 3. értesítési címét, illetőleg lakcímét (személyazonosító igazolványt, illetve ha új típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, akkor a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt, más néven lakcímkártyát).
 4. Csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányát - kivéve, ha az még érvényes, és az új okmány megérkezéséig a jogosult utazni kíván, mert ilyenkor elegendő a régit az új személyes átvételekor leadni,
 5. valamint az útlevél iránti kérelemhez az illetéktörvényben meghatározott összegű illeték megfizetésének igazolását.
 6. A jegyzőnél és a külképviseleten benyújtott kérelem esetében mellékelni kell még a kérelmező 2 db fekete-fehér vagy színes fényképét (igazolványképét) is.
 7. Ha a kérelmező előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell arról, hogy azt ellopták, elvesztette, illetőleg megsemmisült, vagy arról, hogy érvényes úti okmánnyal nem rendelkezik .

Mi a teendő, ha gyermeknek vagy gondnokság alatt álló személynek szeretnénk útlevelet?

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét a törvényes képviselő nyújthatja be .

A kérelméhez szükséges

 1. a személyazonosító igazolvány, illetve születési anyakönyvi kivonat,
 2. személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány,
 3. a kiskorú előző úti okmánya (ha rendelkezik ilyennel, illetve, ha nem kívánja megtartani az új megérkezéséig),
 4. a kiskorú 2 db igazolványképe, ha a kérelmet a jegyző vagy a külképviselet előtt terjesztették elő,
 5. illeték teljesítése,
 6. a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványa vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványa,
 7. a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,
 8. a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyámhatóság, illetve a magánútlevél hatósága előtt tett, a magánútlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szüneteltetését igazoló jogerős bírósági határozat másolata .

A 8. pont kapcsán fontos kiemelni, hogy mindkét szülő - a közjegyző, a gyámhatóság, illetve a magánútlevél hatósága előtt tett - hozzájáruló nyilatkozata - így jelenléte is - szükséges a magánútlevél kiadásához. Amennyiben a szülői felügyelet megszűnt, illetve szünetel az ezt igazoló jogerős bírósági határozat másolatára van szükség.

Mennyibe kerül az útlevélkérelem?

A kérelemhez szükséges illeték összege a kérelmező életkorától és az érvényességi idő hosszától függ.

 • 4 éves kor alatti gyerekek legfeljebb 2 évre kaphatnak útlevelet 1 500 forintos illeték ellenében.
 • A 70 év felettieknek is 1 500 forint illetéket kell befizetni, de az ő okmányuk érvényességi ideje 10 év.
 • A 4-18 év közötti gyerekeknek 1 500 forint ellenében 5 évre szóló dokumentumot állítanak ki,
 • 18-70 éves korúaknak 10 évre szóló útlevélért 10 000 forintot kell fizetni,
 • A 18-70 éves korosztály igényelhet 5 évre szóló okmányt is, ebben az esetben az illeték 6 000 forint .

Mennyit kell várni a kész útlevélre?

A hatóság 30 napon belül készíti el a magánútlevelet. A soron kívüli eljárás öt munkanapot vesz igénybe.

A magánútlevél kérelmeket első fokon a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala bírálja el, másodfokon pedig a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal vezetője jár el . A kérelmező az útlevelet postán kapja meg.

Mikor tagadhatják meg az útlevél kiadását?

Ha a kérelmezővel szemben a külföldre utazást korlátozó rendelkezések valamelyike fennáll, vagy a kérelmező úti okmányát az arra való jogosultságát követően nem adta le.

Lehet-e fellebbezni az elutasítás ellen?

A megtagadó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az eljáró hatóságnál lehet fellebbezni. A másodfokú határozat közlésétől számított 30 napon belül a kérelmező keresettel kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát, amelyről a bíróság soron kívül dönt.

Meddig érvényes, és mikor érvénytelen az útlevél?

Az útlevél érvényességi időtartama 2, 5, vagy 10 év, időtartama nem hosszabbítható meg.

Érvénytelen az útlevél abban az esetben, ha személyazonosság megállapítására alkalmatlan, betelt, megrongálódott vagy meghamisították, az útlevélhatóság visszavonta, azt nem az arra jogosult használja fel, érvényességi ideje lejárt, vagy a használatára jogosult elhunyt.

Az útlevél érvényességét nem érinti, ha a tároló elem nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a jogszabályban (1998. évi XII. tv. 7. § (1) bekezdés) meghatározott adatokat .

Milyen kötelezettségei vannak a birtokosnak?

Az útlevelet köteles mindenki sértetlenül megőrizni, a hatóság felhívására bemutatni, visszavonás elrendelésekor az átvételre jogosult hatóságnak átadni, illetőleg a jogosultság megszűnésekor az azt kiállító hatóságnak leadni.

Nem szabad az útlevelet másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul átadni, illetve átvenni. Az útlevélhatóságon, a határőrségen, a külföldi hatóságokon, valamint a jogszabályban erre felhatalmazott szerveken kívül más semmilyen bejegyzést nem írhat az útlevélbe .

Mi a teendő akkor, ha ellopták, megsemmisült vagy elvesztettük az útlevelet?

Az útlevél ellopását, elvesztését, megsemmisülését mindenki köteles haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül bejelenteni. A bejelentésről - amennyiben az nem a Hivatalnál történik - haladéktalanul értesíteni kell a Hivatalt. A körözés azonnali, határozattal történő elrendeléséről a Hivatal gondoskodik .

Mikor kell leadni az útlevelet?

A magánútlevelet tizenöt napon belül le kell adni, ha megszűnt a jogosult magyar állampolgársága, az egyéb úti okmányokat pedig akkor is, ha birtokosának lejárt az arra való jogosultsága.

Halál esetén a még érvényes úti okmányt az elhunyt hozzátartozója tizenöt munkanapon belül köteles személyesen vagy postai úton eljuttatni az okmányirodába, a jegyzőhöz, vagy a kiállító útlevélhatósághoz. Az elhunyt úti okmányát kérelemre - érvénytelenítve - visszajuttatják. Szintén be kell szolgáltatni a hatóságoknak - három munkanapon belül - a talált úti okmányt is .

Az úti okmány cseréjét kell kérni, ha megváltoztak a személyi adatok, vagy az személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt, megrongálódott .

Mikor vonhatják vissza az útlevelet?

Ha a kérelmezővel szemben a külföldre utazást korlátozó rendelkezések valamelyike fennáll, az útlevelet jogosulatlanul használták fel vagy meghamisították, az állampolgár az arra való jogosultság megszűnését követően az útlevelet nem adta le.

A kiskorú személy úti okmányát vissza kell vonni, ha azt bármely szülő azért kéri, mert az úti okmány kiadásához való hozzájárulását visszavonta, ha a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő azért kéri, mert a másik szülő - akinek a szülői felügyeleti joga megszűnt vagy szünetel - a kiskorú úti okmányát a felügyeleti jog szünetelése alatt vagy megszűnését követően nem adta át .

Mikor állítanak ki második magánútlevelet?

Aki foglalkozása miatt rendszeresen utazik külföldre, de hivatalos útlevélre nem jogosult, annak második magánútlevelet is kiállíthatnak, ezt azonban a kérelem benyújtásánál igazolni kell. A második magánútlevelet az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának időtartamára, de legfeljebb ötévi érvényességgel igényelhető.

Mennyit kell fizetni a második magánútlevélért?

 1. 18 és 70 év közötti állampolgároknak 12 000 forint, vagy 20 000 forint,
 2. 18 év alattiaknak és a 70 év felettieknek pedig 3000 forint .

Mennyibe kerül a soron kívüli útlevél?

Az útlevél kiadásának általános szabályaihoz igazodva magánútlevél soron kívüli kiadásának illetéke is a normális ügymenetért fizetendő díj kétszerese, azaz 18-70 éves korúaknak 12 000 forint, vagy 20 000 forint, 18 év alattiak és 70 év felettiek esetében pedig 3000 forint .

Mikor lehet ideiglenes útlevelet kérni?

A magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább-, illetve hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevelet lehet kiállítani, ha az állampolgár útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és Magyarországról a magánútlevél kellő időn belül nem szerezhető be.

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal, ha az állampolgár útlevele, illetőleg a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és Magyarországról a hazatéréshez szükséges magánútlevél kellő időn belül nem szerezhető be.

Az ideiglenes magánútlevelet legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartammal hivatalból kell kiadni

 1. annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak a hazatérése céljából, aki külföldre utazást korlátozó rendelkezés hatálya alatt áll, és nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal,
 2. annak a külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak, akire nézve a tartózkodási helye szerinti külföldi állam illetékes hatósága az ország területének elhagyását rendelte el, és nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal.

A hazatérés céljából kiadott ideiglenes magánútlevél a Magyar Köztársaság területére történő egyszeri beutazásra jogosít .

Forrás: Magyarország.hu


Új típusú útlevél augusztus végétől

Az Európai Unió Tanácsának 2004. december 13-án hozott Rendelete alapján az Uniós tagállamok 2006. augusztus 29-től kizárólag olyan útleveleket adhatnak ki, amelyek elektronikus formában is hordozzák birtokosának biometrikus jellemzőit.

A Rendelet előírásainak megfelelően 2006. augusztus 28-t követően Magyarország megkezdte olyan biometrikus adatokat hordozó chip-pel ellátott útlevelek (továbbiakban e-útlevél) kiadását, amely megfelel az uniós úti okmányokkal kapcsolatos formai és biztonsági követelményeknek.

Az előírásoknak megfelelően az új e-útlevél formája az alábbiakban tér el a jelenleg forgalomban lévő útlevéltől:

Az e-útlevél hátsó borítójában chip került elhelyezésre, amely alkalmas arra, hogy az okmány birtokosának biometrikus jellemzőit tárolja. 2006. augusztus 29-től az okmányba épített chip tartalmazza az útlevél adatlapján megtalálható adatokat, beleértve a birtokos digitális arcképmását. A Rendelet előírásainak megfelelően a későbbiekben (2006. június 30-tól számított 36 hónapon belül) ezen adattartalom kiegészül a birtokos digitális ujjlenyomatával.

Az e-útlevél fedőlapjának színe burgundi vörösre változott, illetve megjelent a fedőlapon az "Európai Unió" felirat és a chip jelenlétére utaló nemzetközi jelzés. Az e-útlevél az Európai Unió összes hivatalos nyelvén tartalmazza az útlevélben szereplő legfontosabb kifejezéseket.

Ezen változások kizárólag a 2006. augusztus 29-e után kérelmezett új e-útlevelekre vonatkoznak. A jelzett időpont előtti útlevelek érvényességét az új e-útlevél kibocsátása nem érinti, azok lejáratukig érvényben maradnak.

Az okmányigénylési folyamat nem változott a jelenlegihez képest, azaz az útleveleket továbbra is személyesen lehet igényelni az okmányirodákban, illetve a külképviseleteken. 
 

Forrás: http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=csca_tajekoztato_hu


Okmányiroda kereső

Okmányirodai időpontfoglalás

2007.07.30 14:34