Mit kell tudni a szépkorúak jubileumi juttatásáról?


Ki jogosult a szépkorú személyek jubileumi juttatására? Milyen összegű a jubileumi juttatás? Mikortól és milyen módon juthatnak hozzá az érintett személyek a juttatáshoz?

A Magyar Köztársaság Kormánya - az Idősügyi Tanács kezdeményezésére - a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen megalkotta a 255/2008. (X. 21) Korm. rendeletet.

A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá jubileumi juttatásra - legkorábban 2009. január 1-jétől - a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok és a Korm. rendeletben meghatározott további személyek jogosultak. A juttatás nem kapcsolódik a nyugdíjas státuszhoz.

A jubileumi juttatás összege
  • a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
  • a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
  • a 100. életév betöltésekor 100 000 forint.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal - a lakóhelyén és a tartózkodási helyén - írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a KEKKH által e célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be
  • azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;
  • azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri.
A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást és/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Ha igen, a KEKKH által megküldött, a KEKKH-nek visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy a Miniszterelnöki Hivatal, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából.

A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a KEKKH adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön törzsszámon folyósítja.

Amennyiben a szépkorú személy a KEKKH adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a kiutalt jubileumi juttatást nem kell visszafizetni, az összeget a közös háztartásban együtt élt családtag vagy az örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény vonatkozó rendelkezésében foglaltaknak megfelelően.

A köszöntés és a jubileumi juttatás bevezetése 3 év alatt, fokozatosan, az alábbi ütemezéssel valósul meg:

- 2009-ben a 100 évesek és a 100 év felettiek, vagyis az 1909-ben, illetőleg az azt megelőzően született személyek részére 100 ezer forint,

- 2010-ben a 95. életévüket betöltők és a 96-99. évesek, vagyis az 1915-ben, illetőleg az 1911. és 1914. között született szépkorúak részére 95 ezer forint, a 100. évesek, azaz az 1910-ben született személyek részére 100 ezer forint,

- 2011-ben a 90. és a 91-94 évesek, vagyis az 1921-ben, illetőleg az 1917. és 1920. között születettek részére 90 ezer forint, a 95. évesek, azaz az 1916-ban született személyek részére 95 ezer forint, a 100. évesek, vagyis az 1911-ben született szépkorúak részére 100 ezer forint

jubileumi juttatás kerül kifizetésre.

Személyesen azt a szépkorú személyt köszöntik, aki az adott évben tölti be a 90., 95., illetve a 100. életévét.

Azokat a jubileumi juttatásra jogosulttá vált szépkorú személyeket, akik nem 90, 95, vagy 100 évesek, a KEKKH a jubileumi juttatásra való jogosultság esedékessége évét megelőző év november 1-jéig keresi meg, majd az adatokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak adja át, amely a jubileumi juttatást az adatátvételt követő 15 napon belül, de legkorábban az esedékesség évének januárjában folyósítja.

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

2008-11-06 20:52